narcissen
B.O.O.G. bericht van 28 februari 2010

Beste buurtbewoners

Sinds het vorige bericht waarin wij u hebben bijgepraat over de ontwikkelingen rond de overkapping, hebben de B.O.O.G. tunnelcommissie en de politiek bepaald niet stil gezeten.

De raadscommissie ESHMV gaf op 11 februari brede steun aan het idee om de 's-Gravendijkwal nog voor het eind van de raadsperiode op de agenda te zetten en om door te gaan met de voorbereidingen van overkapping. B.O.O.G. was een van de insprekers. Helaas werden er door bewonersgroepen (in de omgeving) van de noordzijde twijfels gezaaid over wel/niet meteen ondertunnelen van de Middellandstraat. Zowel deelgemeenten Centrumraad/Delfshaven/Noord als B.O.O.G. zijn daar zeer voor, om inhoudelijk/technische redenen maar vooral ook met betrekking tot de financiering. De Aktiegroep Oude Westen is eveneens voor direct meenemen, al wil men de daadwerkelijke uitvoering dan wel weer koppelen aan een goede oplossing voor de Weenakruising.

Daarop volgde nog een week driftig lobbyen, vergaderen, ''knokken'', duwen en trekken achter de schermen, door allerlei partijen. B.O.O.G. had bijvoorbeeld nog een memo met een groot aantal argumenten naar de relevante raadsleden gestuurd, gebaseerd op de inspreektekst van 11 februari.

En zo stond de 's-Gravendijkwal nog nèt op de raadsagenda: als allerlaatste grote beslispunt in de allerlaatste vergadering van deze raad en dit College van B&W. De wonderlijke situatie deed zich toen voor, dat B&W op de valreep toch nog met een oplossing kwam, vastgelegd in brieven aan de commissie ESHMV (18 februari 2010, brief van wethouder Vervat) en aan de raad (17 februari 2010, brief van B&W aan raad). Tegelijkertijd had een aantal raadsleden, vanuit de ons nu bekende combi Leefbaar Rotterdam & PvdA een motie voorbereid. De B&W-brief kon immers geen besluitdocument zijn, een motie wel (Motie Bruijn, 18 februari 2010). De motie is ingediend door PvdA, Leefbaar Rotterdam, CDA en GroenLinks. Een motie van VVD (van Tijn) om – mede op aandringen van B.O.O.G. – om ook geld te reserveren/ te oormerken voor dit doel, haalde het net niet (21-24 stemmen). Maar de motie Bruijn werd unaniem aangenomen, het wordt bijna een traditie als het om de overkapping gaat!

De harde kern van de B.O.O.G. tunnelcommissie zat op die avond van de 18 februari op de tribune. En wat misschien het mooiste was: toen de stemming voor de motie Bruijn kwam, zei burgemeester Aboutaleb: "Volgens mij stevenen we af op een historische stemming. Wie is tegen deze motie?" Daarop klonk een beetje gemor. Dhr. Aboutaleb: "Goed dan, wie is vóór?" En daarop gingen àlle armen in een soort wave-met-gejuich omhoog. Alle partijen, alle leden voor en iedereen blij!

Dit was een mooi slot voor de raad, met name voor raadsleden als Harreman en Bruijn (PvdA), Sonneveld (Leefbaar Rotterdam), Hagenaars (CDA), Van Tijn (VVD) die zich hard gemaakt hebben voor de 's-Gravendijkwal. Het was ook voor wethouder Vervat die, samen met zijn ambtenaren, voor de 's-Gravendijkwal geknokt heeft een mooie afsluiting. Hij riep in zijn afsluitende woorden de raadsleden op om, als zij worden herkozen en misschien ''achter de Collegetafel terecht komen'', dan ook de moed te hebben om daadwerkelijk door te pakken met de gedane beloften aan bewoners van de 's-Gravendijkwal en omgeving.

De raadsvergadering is na te kijken (agendapunt 25b) via deze link...

De aangenomen motie en de brieven beteken dat er voor het gedeelte Rochussenstraat – Middellandkruising (TRM) doorgezet gaat worden en dat daarvoor een definitief ontwerp en financieel plan voor voorjaar 2010 al besproken moeten worden, dus door het kersverse nieuwe college en de nieuwe raad. Het college geeft aan dat er in dit traject per direct al geïnvesteerd gaat worden. Voor de uitwerking en planvorming van de Middellandkruising tot Bentinckplein (TMB) moet in 2010 ook onderzoeksgeld gereserveerd worden, zodanig dat er ook hiervoor een plan en financieringsvoorstel ligt, maar dan bij de begrotingsbesprekingen van 2011. De uitvoering/fasering van TMB is meer dan voor het zuidelijk gedeelte TRM afhankelijk van de uitvoeringsstrategie Stadsvisie 2030. En daarin schuilt volgens B.O.O.G. dan ook het gevaar dat de Middellandkruising (veel) later meegenomen wordt!

De B.O.O.G. tunnelcommissie en het bestuur gaan weer verder werken. Strategisch moeten we blijven opletten dat de ambtelijke top bij de les gehouden wordt, net zoals een nieuwe wethouder Verkeer en Vervoer, en dat het geld er komt. Inhoudelijk/technisch moeten we zorgen dat er echt wel wat meer deksels op de straat komen dan nu bedacht; en dat de Middellandkruising in de lucht (ofwel: onder de grond) blijft, terwijl er voor de noordzijde van de hele traverse een mooie oplossing wordt gezocht. Voor dat laatste onderdeel zal met een bredere groep van bewonersorganisaties worden samengewerkt.

B.O.O.G. bestuur en tunnelcommissie
28 februari 2010

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...